Política de privacitat del lloc web

 • Política de Privadesa i protecció de dades

Respectant el que estableix la legislació vigent, www.viwil.es (d’ara endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

 

Lleis que incorpora aquesta política de privadesa

Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta respecta les normes següents:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació daquestes dades (RGPD).

 • La Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

 • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual saprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).

 • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a www.viwil.es és: Victor Da Costa Mendoza, amb NIF: 40358392Q (d’ara endavant, Responsable del tractament). Les vostres dades de contacte són les següents:

Adreça: Santa Barbara, 27 Santa Coloma de Farners (17430)

Telèfon de contacte: 601 903 088

Email de contacte: victor@viwil.es

 

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

El Delegat de Protecció de Dades (DPD, o DPO per les sigles en anglès) és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades a la qual es troba subjecta www.viwil.es. L’Usuari pot contactar amb el DPD designat pel Responsable del tractament utilitzant les dades de contacte següents: victor@viwil.es; 601 903 088

 

Registre de Dades de Caràcter Personal

Les dades personals demanades per www.viwil.es, mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament, i degudament declarat i inscrit al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades que es pot consultar al lloc web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre www.viwil.es i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest empleni, o per atendre’n una sol·licitud o consulta.

 

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.

 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.

 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.

 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del tractament.

 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que se’n garanteixi la seguretat i confidencialitat.

 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

 

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a www.viwil.es són tant dades identificatives com a categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

S’entenen com a categories especials de dades personals les que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques adreçades a identificar de manera unívoca una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o lorientació sexual duna persona física.

Per al tractament de les categories especials de dades personals, caldrà en tot cas el consentiment explícit de l’Usuari per a un o diversos fins específics.

 

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. www.viwil.es es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-ho. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà lús del Lloc Web.

En les ocasions en què l’Usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se us informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatòria pel fet que aquests siguin imprescindibles per al desenvolupament correcte de l’operació realitzada.

 

Fins del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades per www.viwil.es amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest darrer ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de www.viwil.es, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el contingut ofert al Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre la finalitat o les finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o els usos que es donarà a la informació recopilada.

 

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el termini següent: 4 anys, o fins que l’Usuari sol·licite la supressió.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

 

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari seran compartides amb els destinataris o categories de destinataris següents:

Victor Da Costa Mendoza amb domicili a Santa Barbara, 27 Santa Coloma de Farners (17430)

En cas que el Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment que s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l’existència o absència duna decisió dadequació de la Comissió.

 

Dades personals de menors d’edat

Respectant allò establert als articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per www.viwil.es. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que aquests ho hagin autoritzat.

 

Secret i seguretat de les dades personals

www.viwil.es es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada .

Tot i això, degut a que www.viwil.es no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulent a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de ia garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a qui li faci accessible la informació.

 

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre www.viwil.es i podrà, per tant, exercir davant del Responsable del tractament els següents drets reconeguts al RGPD:

 • Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si www.viwil.es està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les dades concretes de caràcter personal i del tractament que www.viwil.es hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen de les dades esmentades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes dades.

 • Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incomplets.

 • Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no tingui una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no hi hagi cap altre motiu legítim per continuar amb aquest; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals s’han de suprimir en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte duna oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.

 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les vostres dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’usuari s’hagi oposat al tractament.

 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.

 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de xxxxxx.com.

 • Dret a no ser a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals, inclosa la elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

 

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència RGPD www.viwil.es, especificant:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, també serà necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.

 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a què es vol accedir.

 • Domicili a efectes de notificacions.

 • Data i signatura del sol·licitant.

 • Tot document que acrediti la petició que formula.

 

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

Adreça postal: Santa Barbara, 27 Santa Coloma de Farners (17430)

Correu electrònic: victor@viwil.es

 

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de www.viwil.es, i que per tant no són operats per www.viwil.es. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, i ells mateixos seran, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa.

 

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que hi ha un problema o infracció de la normativa vigent en la forma com s’estan tractant les vostres dades personals, tindreu dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, a l’Estat on tingui la residència habitual, el lloc de treball o el lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es). • Política de Cookies

 

L’accés a aquest Lloc Web pot implicar la utilització de cookies. Les galetes són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar— perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les galetes faciliten la navegació, la fan més amigable, i no fan malbé el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la visita al Lloc Web per tal de reconèixer-lo com a Usuari, i personalitzar la seva experiència i l’ús del Lloc Web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació demanada a través de les galetes pot incloure la data i hora de visites al Lloc Web, les pàgines visionades, el temps que ha estat al Lloc Web i els llocs visitats just abans i després del mateix. Tot i això, cap galeta permet que aquesta mateixa pugui contactar amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap galeta no pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part del fitxer Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les galetes que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà aplicable la Política de Privadesa anteriorment descrita. En aquest sentit, per utilitzar-les serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, en base a una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat.

 

Cookies pròpies

Són aquelles galetes que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per www.viwil.es per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recull s’empra per millorar la qualitat del Lloc Web i el seu Contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per oferir continguts que s’ajustin a les seves preferències.

 

Galetes de tercers

Són galetes utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a www.viwil.es serveis sol·licitats per aquest mateix per millorar el Lloc Web i l’experiència de l’usuari en navegar al Lloc Web. Els objectius principals per als quals s’utilitzen cookies de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l’Usuari amb el Lloc Web.

La informació que s’obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc on l’adreça IP des del qual accedeix l’Usuari, el nombre d’Usuaris que hi accedeixen, la freqüència i la reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es fa la visita. Aquesta informació s’utilitza per millorar el Lloc Web, i detectar noves necessitats per oferir als Usuaris un contingut i/o servei d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de manera anònima i s’elaboren informes de tendències del Lloc Web sense identificar usuaris individuals.

Podeu obtenir més informació sobre les galetes, la informació sobre la privadesa, o consultar la descripció del tipus de galetes que s’utilitza, les seves principals característiques, període d’expiració, etc. en el següent(s) enllaç(s):

Google Analytics – https://developers.google.com/analytics

L'(s) entitat(s) encarregada(s) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers , sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

 

Cookies de xarxes socials

www.viwil.es incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir-hi a partir del Lloc Web. Per aquesta raó, les galetes de xarxes socials es poden emmagatzemar al navegador de l’Usuari. Els titulars de les xarxes socials esmentades disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, i són ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa. L’Usuari ha de referir-s’hi per informar-se sobre aquestes galetes i, si escau, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços en què es poden consultar aquestes polítiques de privadesa i/o de cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter. com/ca/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=ca-419&gl=mx

Google+: https://policies .google.com/technologies/cookies?hl=ca

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp -cookies

 

Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies

L’Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies—totalment o parcialment— instal·lades al dispositiu mitjançant la configuració del vostre navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer ). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’acudir a les instruccions facilitades pel navegador d’Internet que utilitzi. En cas que rebutgeu l’ús de galetes (totalment o parcialment) podreu continuar usant el Lloc Web, si bé podreu tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions del mateix. • Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat

 

Cal que l’Usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa i de Cookies, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir-hi en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privadesa i de Cookies del mateix.

www.viwil.es es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa i de Cookies, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privadesa i de Cookies no seran notificats de manera explícita a l’Usuari. Es recomana a l’Usuari consultar aquesta pàgina de forma periòdica per estar al corrent dels darrers canvis o actualitzacions.

Aquesta Política de Privadesa i de Cookies va ser actualitzada el dia 04/23/2021 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).